1. TERMENI

  Prezentul site cuprinde: texte, poze, baze de date, servicii, logo-uri, orice fel de informa?ii, reclame, etc ?i constituie “continutul” site-ului www.allureevents.ro, care este proprietatea companiei Allure Vision Group SRL. Orice persoan? care acceseaz? acest site va trebui s? citeasc? ace?ti Termeni ?i Condi?ii prezenta?i în continuare, înainte de accesarea site-ului. Parcurgerea ?i utilizarea site-ului www.allureevents.ro reprezint? acceptarea f?r? limit?ri sau rezerve de c?tre Dumneavoastr? a prezentilor termeni ?i condi?ii. www.allureevents.ro î?i rezerv? dreptul, pe baz? unilateral?, de a schimba, de a corecta, de a modifica, de a ad?uga ?i/sau retrage în parte sau în întregime ace?ti termeni, f?r? a anun?a în prealabil. Aceste schimb?ri vor intra în vigoare din momentul public?rii pe www.allureevents.ro.

 2. DESCRIERE SITE

  www.allureevents.ro este un site web de servicii de tip BTL (below the line): hostess, sampling ?i distribu?ie pliante. Informa?iile prezente pe site sunt de interes general, puse la dispozi?ia utilizatorilor în mod gratuit.

 3. DREPTURI DE AUTOR

  Întregul con?inut al acestui site (date, imagini, texte, grafic?, simboluri, elemente de grafic? web, scripturi, programe ?i alte date) este proprietatea Allure Vision Group SRL ?i este ap?rat de legea pentru protec?ia drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Folosirea oric?ror elemente enumerate mai sus f?r? ob?inerea unui acord prealabil de la de?in?torii de drept se pedepse?te conform legilor în vigoare. Con?inutul site-ului www.allureevents.ro nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis în orice form?, incluzând forma electronic? f?r? permisiunea anterioar? scris? a reprezentan?ilor Allure Vision Group SRL.

 4. INFORMATIILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI

  Completarea FORMULARULUI DE ÎNSCRIERE va fi considerat? ?i va reprezenta consim??mîntul dumneavoastr? expres ?i neechivoc pentru folosirea datelor personale în scopul contact?rii, transmiterii de mesaje, întocmirea de rapoarte, selectarea candida?ilor ?i publicarea pe site a fotografiilor, numelui (de forma „prenume ?i ini?iala numelui”) ?i a descrierii fizice în scopul întocmirii catalogului de modele. Utilizatorul are obliga?ia de a completacorect datele personale ?i de a furniza fotografii reale. Allure Vision Group SRL nu î?i asum? r?spunderea pentru corectitudinea datelor furnizate prin intermediul formularului de înscriere. Dac? nu dori?i ca datele dumneavoastr? s? fie colectate v? rug?m s? nu ni le furniza?i.

  Completarea FORMULARULUI DE CERERE OFERT? va fi considerat? ?i va reprezenta consim??mîntul dumneavoastr? expres ?i neechivoc pentru folosirea datelor personale în scopul contact?rii, transmiterii de mesaje, întocmirea de rapoarte. Utilizatorul are obliga?ia de a completa corect câmpurile formularului, în conformitate cu realitatea. Allure Vision Group SRL nu î?i asum? r?spunderea pentru corectitudinea datelor furnizate prin intermediul formularului de cerere ofert?. Dac? nu dori?i ca datele dumneavoastr? s? fie colectate v? rug?m s? nu ni le furniza?i. Utilizarea în continuare a acestui site constituie acordul expres ?i neechivoc al dumneavoastr? în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protec?ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ?i libera circula?ie a acestor date.

  Pentru orice nel?murire în leg?tur? cu exercitarea drepturilor dumneavaoastra referitoare la utilizarea site-ului ?i la protec?ia utiliz?rii v? rug?m s? ne contacta?i prin intermediul sec?iunii “Contact” din site. Termenii ?i condi?iile de utilizare ale site-ului sunt guvernate ?i interpretate conform Legilor din România

 5. LIMITAREA RASPUNDERII

  Societatea Allure Vision Group nu va fi r?spunz?toare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bun?voin??, posibilit??ii de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dac? Societatea Allure Vision Group a fost informat? anterior de posibilitatea apari?iei unor asemenea pierderi), rezultând din:
  -utilizarea sau imposibilitatea utiliz?rii informa?iilor site-ului;
  – acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
  – declara?ii sau ac?iuni ale oric?rei ter?e p?r?i asupra serviciilor site-ului;
  – orice alt? problem? legat? de serviciile site-ului.

  Dac? se consider? c? orice material pus la dispozi?ie pe site, postat pe site de c?tre ter?i sau utilizatori, violeaz? drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesar? semnalarea acestei situa?ii la adresa Allure Vision Group SRL Bucure?ti sau la adresa de email office@allureevents.ro. Acest site este oferit în aceast? form? f?r? alte garan?ii. Societatea Allure Vision Group nu este ?i nu poate fi responsabil? pentru nepotriviri, indisponibilit??i sau alte defecte ale acestui site sau ale con?inutului s?u.

 6. ABSOLVIREA DE RASPUNDERE

  Acceptând s? utiliza?i acest site, declara?i în mod expres ?i implicit c? în?elege?i c? sunte?i de acord cu urm?toarele: – utilizarea site-ului se face pe propria r?spundere; Societatea Allure Vision Group se absolv? în mod expres de toate r?spunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garan?iile indirecte de vânzare sau conformitate cu specifica?iile pentru un anume scop.

  Societatea Allure Vision Group nu ofer? nicio garan?ie c?:
  – informa?iile vor împlini toate cerin?ele dumneavoastr?;
  – serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau f?r? erori;
  – rezultatele ce se vor putea ob?ine din folosirea informa?iilor site-ului vor fi corecte sau de încredere;
  – calitatea oric?ror produse, servicii, informa?ii sau altor materiale cump?rate sau ob?inute de dumneavoastr? prin intermediul site-ului, va satisface toate cerin?ele;
  – orice eroare de program va fi corectat?.

  Utilizatorul este singura persoan? responsabil? de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau re?elei de pe care acceseaz? site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul desc?rc?rii de informa?ii ?i servicii din con?inutului site-ului. Niciun sfat sau alte informa?ii orale sau scrise, ob?inute de la site sau prin intermediul serviciilor site-ului nu constituie o garan?ie, dac? nu este stipulat? expres în termenii ?i condi?iile de utilizare.

 7. LEGATURA CU ALTE SITE-URI

  Plasarea unui hyperlink spre site-ul www.allureevents.ro necesit? o autoriza?ie prealabil? în scris de la societatea Allure Vision Group. Dac? dori?i s? plasa?i un hyperlink spre site-ul nostru, trebuie prin urmare s? contacta?i responsabilul site-ului www.allureevents.ro. Allure Vision Group SRL nu poate fi, în nici un caz, f?cut? responsabil? pentru punerea la dispozi?ie a unor site-uri care fac obiectul unui hyperlink plecând de la site-ul www.allureevents.ro ?i nu este responsabil?, în nici un fel, de con?inutul, produsele, serviciile etc. disponibile pe aceste site-uri sau plecând de la aceste site-uri.

 8. DREPT APLICABIL

  Prezentii Termeni ?i condi?ii, precum ?i orice litigiu în leg?tur? cu sau decurgând din clauzele acestor Termeni ?i condi?ii sau din accesarea / func?ionarea / disfunc?ionalitatea site-ului se supun dreptului intern român. Limba Termenilor ?i condi?ii ?i a site-ului este limba român?. În caz de litigiu, numai instan?ele române?ti vor fi considerate competente. Utilizatorul site-ului accepta sa adere la acesti Termeni si Conditii .

  Utilizatorul site-ului www.allureevents.ro confirm? c? a citit ?i acceptat ace?ti Termeni ?i Condi?ii. Utilizarea site-ului de c?tre client implic? acceptarea necondi?ionat? a acestor Termeni ?i Condi?ii